Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information


om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB

¹
SKV M
2005:23

Erbjudandet

Nocom AB (Nocom) har uppgett följande.

Styrelsen i Nocom beslutade den 22 december 2004 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i I.A.R. Systems AB (IAR Systems) att förvärva samtliga utstående aktier.

De aktieägare som önskade acceptera erbjudandet skulle lämna in sin anmälningssedel under perioden den 7 februari - 28 februari 2005.

För de aktieägare som anmälde sig under perioden fanns en rätt att återkalla anmälan fram till anmälningstidens utgång.

För varje aktie i IAR Systems erbjöds en aktie av serie B i Nocom.

Courtage utgick inte.

 

Villkor

Som villkor för bytet gällde bl.a. att Nocom och TurnIT AB:s (TurnIT) sammanlagda ägarandel uppgick till mer än 90 procent av det totala aktiekapitalet och röstetalet. Bolaget har uppgivit att Nocom och TurnIT kontrollerade 91 procent av aktierna och rösterna den 10 mars 2005.

Den 3 mars meddelade Nocom att anmälningsperioden för att acceptera budet förlängts. Anmälningsperioden har sedan förlängts ytterligare fem gånger under 2005. Den sista förlängningen gällde t.o.m. 1 november. Någon möjlighet att återkalla anmälan efter den 10 mars 2005 fanns inte.

 

Skatteregler

När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

 

Beräkning

Nocom har uppgivit att bolaget den 10 mars 2005 kontrollerade så många procent av aktierna och rösterna som krävdes enligt villkoren. Båda parter får anses bundna av avtalet denna dag. Samtliga aktier i IAR Systems, där budet accepterats till och med den 10 mars 2005, får anses avyttrade vid denna tidpunkt.

För anmälningar som lämnats efter att villkoren var uppfyllda den 10 mars 2005 gäller att parterna är bundna av avtalet när anmälan gjordes. Aktier i IAR Systems där anmälan lämnats den 11 mars 2005 eller senare får anses avyttrade den dag anmälan kommit behörig bank tillhanda.

Anmälan den 10 mars 2005 eller tidigare:

B-aktierna i Nocom är noterade vid Stockholmsbörsen. Lägsta betalkurs den 10 mars 2005 för en aktie i Nocom var 4,38 kr.

För varje aktie i IAR Systems erhölls en aktie i Nocom. Varje bortbytt aktie, där erbjudandet accepterats den 10 mars 2005 eller tidigare får därför anses såld för 4,38 kr.

Varje aktie i Nocom som förvärvats genom bytet får anses köpt för 4,38 kr.

Anmälan den 11 mars - 1 november 2005

För varje aktie i IAR Systems erhölls en aktie i Nocom. De aktieägare som accepterade erbjudandet den 11 mars - 1 november 2005 blev bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för B-aktier i Nocom under den förlängda anmälningsperioden. Denna kurs uppgick till 4,57 kr.

Varje aktie i IAR Systems som bytts bort under den förlängda anmälningsperioden får, om inte annat visas, därför anses såld för 4,57 kr.

Varje B-aktie i Nocom som förvärvats genom bytet får, om inte annat visas, anses köpt för 4,57 kr.

 

Deklarationen 2006

Nocom har uppgivit att reglerna om framskjuten beskattning och uppskov vid andelsbyten inte är tillämpliga utan kapitalvinst eller kapitalförlust på grund av bytet av aktier ska redovisas i deklarationen 2006. Detta innebär att vinst eller förlust på grund av bytet av aktier i IAR Systems mot aktier i Nocom ska redovisas detta år oavsett om aktieägaren är en fysisk eller juridisk person.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se SKV A 2005:27.