Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-10-25

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:27
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för

Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i I.A.R. Systems AB mot aktier i Nocom AB.

Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.
  

Allmänna råd:
Anmälan den 10 mars 2005 eller tidigare:

För aktieägare som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i I.A.R. Systems AB beräknas till 4,38 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 4,38 kr.

 
Anmälan den 11 mars - 1 november 2005:

För aktieägare som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i I.A.R. Systems AB, om inte annat visas, beräknas till 4,57 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 4,57 kr.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden,
SKV M 2005:23.