Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information


om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB

¹

SKV M


2005:22

Erbjudandet


   Midway Holding AB (Midway) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Midway beslöt den 27 april 2005 att till aktieägarna dels betala ut kontant utdelning med 1,50 kr, dels dela ut bolagets samtliga aktier i Sensys Traffic AB (Sensys).
   För varje aktie i Midway erhölls 1,50 kr i kontant utdelning samt en aktie i Sensys.
   Avstämningsdag för att erhålla utdelning och aktier i Sensys var den 2 maj 2005.
   Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 4 maj 2005.

Skatteregler


   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Midway har uppgett att fråga är om en sådan skattepliktig utdelning.
   Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den. Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt.

Beräkning


   Aktieägarna i Midway fick tillgång till aktierna i Sensys den 4 maj 2005. Den lägsta betalkursen för Sensys var denna dag 0,82 kr.
   För varje aktie i Midway bör utdelning anses ha erhållit med sammanlagt 2,32 kr (1,50 kr i kontantutdelning + 0,82 kr i sakutdelning).
   Varje aktie i Sensys bör anses anskaffad för 0,82 kr.

  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:26.