Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-10-21

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:26
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Midway Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Sensys Traffic AB.

Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomststslaget kapital.

Allmänna råd:
För varje aktie i Midway Holding AB får utdelning anses ha erhållits med 0,82 kr.
Varje aktie i Sensys Traffic AB bör anses anskaffad för 0,82 kr.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden,
SKV M 2005:22.