Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB¹
SKV M
2005:8
Erbjudandet
   SystemSeparation Sweden Holding AB (SystemSeparation) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i SystemSeparation beslöt den 14 mars 2005 att sätta ned aktiekapitalet genom en minskning av aktiernas nominella belopp och därvid skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget Viatech Systems AB (Viatech Systems) till aktieägarna i SystemSeparation.
   För varje aktie i SystemSeparation erhölls en aktie i Viatech Systems.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Viatech Systems var den 18 mars 2005.
   Sista dag för handel med aktier i SystemSeparation med rätt att deltaga i utskiftningen var den 15 mars 2005.

Skatteregler
   Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverket har i skrivelse, den 15 februari 2005, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Viatech Systems är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i SystemSeparation delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Viatech Systems. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i SystemSeparation på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Viatech Systems. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i SystemSeparation blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i SystemSeparation med rätt till utdelning av aktier i Viatech Systems var den 15 mars 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i SystemSeparation var denna dag 17,60 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 16 mars 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i SystemSeparation var denna dag 16 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i SystemSeparation bör därför (16 : 17,60 =) 91 procent hänföras till aktien i SystemSeparation och 9 procent till aktien i Viatech Systems.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i SystemSeparation före utdelningen var 3 kr ska (0,91 x 3 =) 2,73 kr hänföras till aktien i SystemSeparation och (0,09 x 3 =) 0,27 kr till aktien i Viatech Systems.

1Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:11.