Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB¹

Område: Inkomstskatt - Näring

Utkom från trycket: 1 juli 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:11
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Holding AB:s utdelning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB.
   Av 42 kap. 17 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utskiftning från svenskt aktiebolag i vissa fall jämställs med utdelning.
   Av 42 kap. 16 § IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   För andelar som har förvärvats genom en sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget – beräknat vid tidpunkten för utdelningen – som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

    Allmänna råd:
       Av anskaffningsutgiften för aktier i SystemSeparation Sweden Holding AB bör 91 procent hänföras till dessa aktier och 9 procent till erhållna aktier i Viatech Systems AB.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:8.