Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TurnIT AB:s nyemission 2004 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹
SKV M
2004:25
Erbjudandet
    TurnIT AB (TurnIT) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i TurnIT den 3 juni 2004 beslutades att genomföra en nyemission och en emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.
   Avstämningsdag var den 8 juni 2004.
   Teckning skedde med hjälp av teckningsrätter. Varje befintlig aktie av serie A respektive serie B berättigade till teckning av två nya aktier av serie A respektive serie B.
   För varje tecknad aktie erhölls två optionsrätter. Varje optionsrätt berättigade till teckning av en ny aktie varvid teckning av serie A berättigade till teckning av aktie av serie A eller B och teckning av serie B berättigade till teckning av aktie av serie B.
   Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätten var fastställd till 0,80 kr per aktie.
   Nyteckning av aktier kan ske fram till och med 17 maj 2005.

Skatteregler
   Anskaffningsutgiften för nytecknade aktier förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier ska fördelas mellan aktien och optionsrätterna på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktien och teckningsoptionerna.
   B-aktierna i TurnIT är noterade vid Stockholmsbörsens O-lista. A-aktierna är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av fördelningen av anskaffningsutgiften mellan A-aktien och teckningsoptionerna.
   Anskaffningsutgiften för teckningsrätter tilldelade vid nyemissionen är 0 kr.
   Har teckningsrätter anskaffats på annat sett än genom tilldelning vid emissionen utgör likviden för teckningsrätterna en del av anskaffningsutgiften för de nytecknade aktierna i TurnIT.

Beräkning
   Teckningsoptionerna noterades vid Stockholmsbörsens lista för konverteringslån och teckningsoptioner, från och med den 19 juli 2004. Första dag teckningsoptionen handlades var 20 juli. Medianen av de lägst betalade kurserna de fem första handelsdagarna var 0,06 kr. Motsvarande mediankurs för aktierna för samma tidsperiod var 0,72 kr.
   Av anskaffningsutgiften för en nytecknad A- eller B-aktie i TurnIT bör därför (0,72/0,84) 86 procent hänföras till aktien i TurnIT och 14 procent till teckningsoptionerna (7 procent till varje TO4B i TurnIT).

Exempel
   Om den totala anskaffningsutgiften för en nytecknad A- eller B-aktie i TurnIT uppgår till 0,80 kr ska 86 procent eller 0,69 kr hänföras till aktien och 14 procent eller 0,11 kr till teckningsoptionerna (5,5 öre för varje teckningsoption).

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, SKV A 2004:35