Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TurnIT AB:s nyemission 2004 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹
SKV A 2004:35
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 10 december 2004
  Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av TurnIT AB:s nyemission 2004 av aktier samt erhållande av optionsrätter.
    Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
    Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
    Nyteckning av aktier i kombination med teckningsoptioner innebär att två olika värdepapper har förvärvats. I detta fall bör den sammanlagda anskaffningsutgiften fördelas på å ena sidan aktierna och å andra sidan teckningsoptionerna. Fördelningen bör göras med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktien och teckningsoptionerna.

Allmänna råd:
   Av teckningslikviden, inklusive anskaffningsutgift för teckningsrätter, för en A- eller B-aktie bör 86 procent belöpa på den tecknade aktien och 7 procent på varje optionsrätt.

___________

    Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2004:25