Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid¹
SKV M
2004:10
Erbjudandet
   Fabege AB (Fabege), f.d. Drott AB (Drott), har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Drott beslöt den 30 mars 2004 att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. En aktie av serie A berättigade till en inlösenrätt av serie A och en aktie av serie B berättigade till en inlösenrätt av serie B.
   Fyra inlösenrätter av serie A berättigade till inlösen av en aktie av serie A och fyra inlösenrätter av serie B berättigade till inlösen av en aktie av serie B.
   Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt högst 100 inlösenrätter.
   Inlösenbeloppet bestämdes till 150 kr kontant för båda aktieslagen.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 6-27 maj 2004.
   Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter var den 27 april 2004.
   Handel med inlösenrätter kunde ske under perioden den 6-24 maj 2004.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Fabege. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Såväl A- som B-aktierna i Fabege är noterade vid Stockholmsbörsens O-lista. Antalet A-aktier är emellertid av ringa omfattning och handeln relativt begränsad. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund även för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.
   Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den
22 april 2004. Den lägsta betalkursen för B-aktierna var denna dag
106,50 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 6 maj 2004. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna av serie B under de fem första dagarna sedan de noterades var 10,25 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (10,25 : 106,50 =) 9,6 procent hänföras till inlösenrätterna och 90,4 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av både kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda Fabege-aktierna och anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 150 kr per inlöst aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en A- eller B-aktie i Fabege, efter utdelningen av aktierna i Bostads AB Drott (se SKV M 2004:9 respektive SKV A 2004:20), var 75 kr ska (75 x 0,096 =) 7,20 kr hänföras till inlösenrätten och 67,80 kr hänföras till aktien.
   För inlösen av en aktie krävdes fyra inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((4 x 7,20) + 67,80 =) 96,60 kr. Eftersom försäljningspriset var 150 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (150 – 96,60 =) 53,40 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 7,20 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, SKV A 2004:21.