Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2003 av aktier i Altima AB¹
RSV M
2003:25
Erbjudandet
NCC AB (NCC) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i NCC beslöt den 10 april 2003 att till aktieägarna dela ut sitt helägda dotterbolag Altima AB (Altima).
   För varje tiotal aktier i NCC erhölls en aktie i Altima.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Altima var den 12 december 2003. Aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas värdepapperskonton den 16 december 2003.
   Aktierna i Altima är fr.o.m. den 16 december 2003 noterade vid Stockholmsbörsens O-lista.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas normalt som utdelning. NCC har uppgett att fråga är om en sådan skattepliktig utdelning.
   Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den.
    Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt.

Beräkning
Aktieägarna fick tillgång till aktierna i Altima den 16 december 2003. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 67 kr.
   För varje aktie i NCC bör utdelning anses ha erhållits med (67 : 10 =) 6,70 kr.    Varje aktie i Altima bör anses anskaffad för 67 kr.

¹ Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift i allmänna råd, se RSV 2003:39.