Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2003 av aktier i Altima AB¹
RSV 2003:39
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 30 december 2003
    Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2003 av aktier i Altima AB.
   Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomststlaget kapital.

Allmänna råd:
   För varje aktie i NCC AB får utdelning anses ha erhållits med 6,70 kr.
   Varje aktie i Altima AB bör anses anskaffad för 67 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2003:25

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.