Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s återköp år 2003 av egna aktier¹
RSV M
2003:7

Erbjudandet
   Tripep AB (Tripep) har uppgett följande.
   Vid ordinarie bolagsstämma i Tripep den 27 mars 2003 beslöts om återköp av egna aktier.
   För varje aktie i Tripep erhölls en säljrätt. Avstämningsdag var den 8 april 2003.
   Tio säljrätter berättigade till återköp av en aktie. Försäljningspriset bestämdes till 30 kr kontant.
   Anmälan om deltagande i erbjudandet kunde ske under perioden den 15 april - 6 maj 2003.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och säljrätt
   Om en säljrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en säljrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Tripep. Av rättsfallet RÅ 2000 not. 209 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive säljrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av säljrätterna.
   Aktierna i Tripep var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till säljrätt var den 3 april 2003. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 5,50 kr.
   Säljrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 16 april 2003. Medianen av den lägsta betalkursen för säljrätterna under de första fem dagarna sedan de noterades var 2,55 kr.

   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (2,55/5,50 =) 46 procent hänföras till säljrätterna och 54 procent till aktierna.

Skatteregler vid återköp
   När ett bolag återköper aktier anses aktieägaren ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvar-varande anskaffningsutgift för de anmälda Tripep-aktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade säljrätterna. Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 30 kr per återköpt aktie.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Tripep var 100 kr ska 46 kr hänföras till säljrätten och 54 kr hänföras till aktien.
   För försäljning av en aktie krävdes tio säljrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför
((10 x 46) + 54 =) 514 kr. Eftersom försäljningspriset var 30 kr ger försäljningen i exemplet en förlust om (30 – 514 =) 484 kr.
   Om säljrätten säljs ska 46 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och säljrätt, se RSV 2003:16.