Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s återköp år 2003 av egna aktier¹
RSV 2003:16
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 1 september 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och säljrätter med anledning av Tripep AB:s återköp år 2003 av egna aktier.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.
   I rättsfallet RÅ 2000 not. 209 ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av säljrätter, den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och säljrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av säljrätterna.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för aktier i Tripep AB bör 54 procent hänföras till dessa aktier och 46 procent till säljrätterna.

¹För ytterligare information, se RSV M 2003:7.

____________

   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering.