Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB år 20021
RSV M 2002:29
Erbjudandet

   Trio AB (Trio) har uppgett följande.
   Styrelsen för Trio lämnade den 25 oktober 2001 ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier och optionsrätter utgivna av Netwise AB (Netwise) om att överlåta sina aktier och optionsrätter till Trio.
   De aktieägare som önskade acceptera erbjudandet skulle lämna in sin anmälningssedel under perioden den 19 november - 10 december 2001.
   Den 4 december 2001 offentliggjordes att styrelsen för Trio beslutat att höja tidigare lämnat offentligt erbjudande samt att förlänga anmälningstiden till den 8 januari 2002.
   Det justerade erbjudandet innebar att för varje aktie av serie A i Netwise erbjöds 3,7 aktier i Trio, för varje aktie av serie B i Netwise erbjöds 3,5 aktier i Trio och för varje teckningsoption utfärdad av Netwise erbjöds 0,90 kr kontant.
   Den 10 januari 2002 offentliggjordes att Trio fullföljde erbjudandet. Samtidigt förlängdes anmälningstiden till den 23 januari 2002.
   Den 25 januari 2002 offentliggjordes att anmälningstiden förlängdes ytterligare till den 7 mars 2002.
   Innehavarna av aktier och teckningsoptioner hade under de förlängda anmälningstiderna rätt att återkalla sin anmälan fram till anmälningstidens utgång.
   Inget courtage utgick.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bl.a. att det skulle accepteras i sådan utsträckning att Trio blev ägare till aktier och teckningsoptioner motsvarande 50 procent av rösterna i Netwise. Trio fullföljde emellertid erbjudandet trots att denna gräns inte uppnåtts.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma ifråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
   Anmälan före den 10 januari 2002:
   Trio fullföljde det första erbjudandet den 10 januari 2002. De personer som accepterat erbjudandet innan dess anses ha sålt sina aktier denna dag. Lägsta betalkurs för en aktie i Trio var då 3,76 kr.
   För varje A-aktie i Netwise erhölls 3,7 aktier i Trio. Varje A-aktie i Netwise får därför anses såld för 3,7 x 3,76 = 13,91 kr.
   För varje B-aktie i Netwise erhölls 3,5 aktier i Trio. Varje B-aktie i Netwise får därför anses såld för 3,5 x 3,76 = 13,16 kr.
   Anskaffningsutgiften för de aktier i Trio som erhållits efter byte den första anmälningsperioden blir 3,76 kr per aktie.

Anmälan under tiden den 10 januari - 23 januari 2002:
   För de personer som anmälde sig under denna period fanns rätt att återkalla anmälan fram till anmälningstidens utgång. De anses därför ha sålt aktierna den 23 januari 2002. Lägsta betalkurs för en aktie i Trio var då 3,40 kr.
   För varje A-aktie i Netwise erhölls 3,7 aktier i Trio. Varje A-aktie i Netwise får därför anses såld för 3,7 x 3,40 = 12,58 kr.
   För varje B-aktie i Netwise erhölls 3,5 aktier i Trio. Varje B-aktie i Netwise får därför anses såld för 3,5 x 3,40 = 11,90 kr.
   Anskaffningsutgiften för de aktier i Trio som erhållits vid byte den 23 januari 2002 blir 3,40 kr per aktie.

Anmälan under tiden den 25 januari - 7 mars 2002:
   För de personer som anmälde sig under denna period fanns rätt att återkalla anmälan fram till anmälningstidens utgång. De anses därför ha sålt aktierna den 7 mars 2002. Lägsta betalkurs för en aktie i Trio var då 3,41 kr.
   För varje A-aktie i Netwise erhölls 3,7 aktier i Trio. Varje A-aktie i Netwise får därför anses såld för 3,7 x 3,41 = 12,61 kr.
   För varje B-aktie i Netwise erhölls 3,5 aktier i Trio. Varje B-aktie i Netwise får därför anses såld för 3,5 x 3,41 = 11,93 kr.
   Anskaffningsutgiften för de aktier i Trio som erhållits vid byte den 7 mars 2002 blir 3,41 kr per aktie.

Teckningsoptionerna:
   Teckningsoptionerna får, oavsett när anmälan skett, anses sålda under 2002 för 0,90 kr per teckningsoption.

Deklarationen 2003
   Bolaget har uppgett att reglerna om skattefrihet i vissa fall vid andelsbyten inte är tillämpliga utan kapitalvinst eller kapitalförlust på grund av bytet av aktier respektive försäljningen av teckningsoptioner ska redovisas i deklarationen 2003.

1 Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift, se RSV 2002:38.