Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB år 2002¹
RSV 2002:38
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 22 november 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Netwise AB mot aktier i Trio AB.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Anmälan senast den 10 januari 2002:
   Avyttringspriset för en A-aktie i Netwise AB bör beräknas till 13,91 kr och för en B-aktie i Netwise AB till 13,16 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Trio AB som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 3,76 kr.
Anmälan under tiden den 10 januari - 23 januari 2002:
   Ayttringspriset för en A-aktie i Netwise AB bör beräknas till 12,58 kr och för en B-aktie i Netwise AB till 11,90 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Trio AB som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 3,40 kr.
Anmälan under tiden den 25 januari - 7 mars 2002:
   Avyttringspriset för en A-aktie i Netwise AB bör beräknas till 12,61 kr och för en B-aktie i Netwise AB till 11,93 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Trio AB som erhållits på grund av byte under denna period bör beräknas till 3,41 kr.

 ¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:29.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.