Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Kipling Holding AB mot aktier i Dimension AB1
RSV M
2002:26
Erbjudandet
   Dimension AB (Dimension) har uppgett följande.
   Styrelsen för Dimension offentliggjorde den 17 december 2001 ett erbjudande till samtliga aktieägare i Kipling Holding AB (Kipling) att överlåta sina aktier till Dimension.
   För tre aktier i Kipling erhölls en nyemitterad aktie i Dimension.
   Överskjutande andelar av aktier i Dimension som erhölls i bytet såldes kontant för aktieägarnas räkning.
   Aktieägare i Kipling erbjöds som alternativ att sälja högst 500 aktier i Kipling mot kontant betalning om 7 kr per aktie.
   Vidare erbjöd Dimension
   - 0,30 kr för varje teckningsoption 1999/2002 med lösenkurs 18 kr utgiven av Kipling,
   - 0,10 kr för varje teckningsoption 2000/2002 med lösenkurs 307 utgiven av Kipling och
   - 0,50 kr för varje teckningsoption 2001/2003 med lösenkurs 43 kr utgiven av Kipling.
   Avstämningsdag var den 21 december 2001.
   Courtage utgick inte.
   Anmälan skulle ske under perioden den 7 januari - 25 januari 2002. De aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som lämnade in anmälan under denna period hade rätt att återkalla denna fram till dess offentliggörande skett av att villkoren för erbjudandet uppfyllts.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bl.a. att det accepterades i sådan utsträckning att Dimension blev ägare till aktier och teckningsoptioner som representerade mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Kipling.
   Den 30 januari 2002 offentliggjorde Dimension att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandena skulle fullföljas. Vidare beslöts att förlänga anmälningsperioden t.o.m. den 8 februari 2002 utan rätt till återkallelse.    Bolaget har uppgett att strukturreglerna är tillämpliga på bytet.

Beskattning av fysiska personer
   Då de s.k. strukturreglerna är tillämpliga gäller att fysiska personer och dödsbon inte ska beskattas för vinst och inte heller får avdrag för förlust. I stället överflyttas anskaffningsutgiften för aktierna i Kipling som bytts bort till aktierna i Dimension som man fått i stället.
   Man ska således inte redovisa bytet i deklarationen.

Beskattning av fysiska personer med kvalificerade aktier och av juridiska personer
   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.
   För den som innehar kvalificerade aktier samt för juridiska personer ska bytet således deklareras. Vinst är skattepliktig och förlust avdragsgill. För vinst kan man ansöka om uppskov på blankett K4C (fysiska personer med kvalificerade aktier) eller blankett N4 (juridiska personer).
   Försäljningspriset för aktier i Kipling bör beräknas med utgångspunkt i värdet av tillbytta aktier i Dimension. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal.    Vad gäller aktieägare som accepterade erbjudandet redan före offentliggörandet att erbjudandet skulle fullföljas, blev avtalet bindande den 30 januari 2002.
   För aktieägare som accepterade erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden uppkom bindande avtal i och med anmälan.    Även anskaffningsutgiften för aktierna i Dimension som erhölls genom bytet bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde den dag avtalet blev bindande.

Beräkningen för fysiska personer med kvalificerade aktier och juridiska personer
   Försäljningspriset för en aktie i Kipling bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för en aktie i Dimension när bindande avtal uppkom.
   För de aktieägare som blev bundna av avtalet den 30 januari 2002 var denna kurs 23,30 kr.
   En aktie i Kipling som överlåtits genom bytet bör således anses såld för 23,30 : 3 = 7,77 kr.
   Anskaffningsutgiften för en aktie i Dimension som erhållits genom bytet bör beräknas till 23,30 kr.
   För en aktieägare som anmält sig under den förlängda anmälningsperioden bör den lägsta noterade betalkursen för aktier i Dimension den dag anmälan gjordes anses som ersättning för tre aktier i Kipling.
   Som anskaffningsutgift för aktierna i Dimension används kursen på dessa aktier den dag anmälan gjordes.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om hur man beräknar avyttringspris och anskaffningsutgift vid bl.a. byten, se RSV 2002:21 och RSV M 2002:14.