Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter¹

OBS! Dessa allmänna råd har upphävts genom Skatteverkets allmänna råd SKV A 2013:29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och upphör att gälla vid utgången av år 2013.

RSV 2002:21
Inkomsttaxering
Utkom från trycket
den 20 september 2002

Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Med marknadsnotering avses enligt 48 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) att en delägarrätt eller fodringsrätt är noterad på svensk eller utländsk börs eller, utan att vara noterad på börs, är föremål för kontinuerlig, allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning.

Värdering av dessa värdepapper skall ske per den dag då skattskyldighet inträder enligt bestämmelserna i 41 kap. 8-10 §§ och 44 kap. 26-32 §§ IL.

Av 61 kap. 2 § första och andra styckena IL framgår att inkomster i annat än pengar skall värderas till marknadsvärdet. Med marknadsvärdet avses det pris som den skattskyldige fått betala om han själv skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner mot kontant betalning.

Allmänna råd:
Fastställande av skattemässigt värde bör ske på följande sätt.

Värderingen bör avse den tidpunkt då skattskyldighet inträder.

Den lägsta betalkursen under den dag då skattskyldigheten inträder bör användas. Om någon sådan kurs inte finns bör den senaste köpkursen under dagen användas.

Vid byte av ett slag av värdepapper mot ett annat bör i första hand kursen på tillbytt värdepapper användas om detta är marknadsnoterat vid skattskyldighetens inträde. Om så inte är fallet bör i andra hand kursen på bortbytt värdepapper användas, om detta är noterat vid skattskyldighetens inträde. Om inget av värdepapperna är marknadsnoterat men tillbytt värdepapper blir marknadsnoterat inom fjorton dagar från skattskyldighetens inträde eller har varit marknadsnoterat senast fjorton dagar före denna tidpunkt, bör i tredje hand medianen av kursen för värdepappret de fem noteringsdagarna närmast dagen för skattskyldighetens inträde användas.

Om ett värdepapper är noterat på mer än en marknadsplats, bör i första hand kursen på svensk börs eller annan svensk marknadsplats användas, i andra hand kursen på den utländska marknadsplats där omsättningen normalt är störst.

Vid utländsk notering i Europa, Afrika, Asien eller Australien bör kursen det datum skattskyldigheten inträder användas och vid utländsk notering i Nordamerika eller Sydamerika bör kursen närmast föregående börsdag användas.

Vid omräkning av kurs i utländsk valuta bör Stockholmsbörsens valutafixing den dag skattskyldigheten inträder användas.

Kurs med två decimaler bör användas. Övriga decimaler bör inte tas med.

Värdet för ett värdepapper bör fastställas med två decimaler.

Om det värde som erhålls inte kan antas överensstämma med verkligt marknadsvärde, får detta bestämmas på annat sätt.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden, RSV M 2002:14.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.