Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB 1
RSV M
2002:24
Erbjudandet
   AB Custos (Custos) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i Custos beslutades den 26 juni 2002 om inlösen av maximalt var tionde aktie i Custos.
   För varje aktie i Custos erhölls en inlösenrätt. Avstämningsdag för att erhålla en inlösenrätt var den 1 juli 2002. Tio inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie. Anmälan om inlösen kunde ske under perioden 8 juli - 14 augusti 2002.
   Inlösenbeloppet bestämdes till 14 aktier i Pergo AB (Pergo) samt 80 kr kontant. Likviddag för inlösenbeloppet var den 18 september 2002.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt säljs ska beskattning av kapitalvinsten ske. Försäljningspris är det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader. Inlösenrätterna kunde säljas utan courtage fram till den 1 augusti 2002 (högst 500 inlösenrätter).
   Anskaffningsutgiften för inlösenrätterna utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna. Av RÅ 1997 ref. 42 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i Custos var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till inlösenrätt var den 26 juni 2002 och lägsta betalkurs på aktier i Custos var denna dag 166,50 kr.
   Första dag för handel med aktier i Custos exklusive inlösenrätt var den 27 juni 2002 och lägsta betalkurs för aktier i Custos var denna dag 154 kr.
   Första dag för handel med inlösenrätter var den 8 juli 2002 och lägsta betalkurs för inlösenrätter denna dag var 11,10 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna i Custos bör därför 7 procent hänföras till inlösenrätterna och 93 procent till aktierna.
   Exempel: Om anskaffningsvärdet för en aktie i Custos uppgår till 150 kr kommer 7 procent eller 10,50 kr att hänföras till inlösenrätterna och 93 procent eller 139,50 kr till aktierna.
   Eftersom man fick en inlösenrätt för varje aktie i Custos kommer anskaffningsutgiften för en inlösenrätt i exemplet att bli 10,50 kr. Om tjugo av dessa inlösenrätter säljs ska man således dra av 20 x 10,50 = 210 kr.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag anses man ha sålt de bortbytta aktierna och kapitalvinstbeskattning ska ske. De inösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.

Försäljningspris för aktie i Custos
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösenaktier kunde ske fram till PRV:s registrering av inlösen, får det i detta fall anses vara den 9 september 2002.
   Försäljningspriset för aktier i Custos bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Pergo denna dag, vilket var 15,90 kr.
   Försäljningspriset för en aktie i Custos som bytts ut mot fjorton aktier i Pergo och 80 kr bör därför beräknas till 302,60 kr (14 x 15,90 + 80).

Anskaffningsutgift för aktie i Pergo
   Varje aktie i Pergo som förvärvats genom inlösen av aktier i Custos får anses köpt för 15,90 kr.

Exempel på inlösen    Om en aktie i Custos förvärvats för 150 kr ska 139,50 kr hänföras till aktien. För att lösa in en aktie i Custos krävdes dessutom tio inlösenrätter. Anskaffningsutgiften för dessa var 10 x 10,50 kr = 105 kr.
   Vid inlösen av en aktie i Custos får avdrag således göras för totalt 244,50 kr.
   Eftersom försäljningspriset var 302,60 kr blir vinsten i exemplet 58,10 kr.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt samt om avyttringspris och anskaffningsutgift vid bytet, se RSV 2002:33.