Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB¹
RSV 2002:33
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
  Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter samt om avyttringspris för aktier i AB Custos och anskaffningsutgift för aktier i Pergo AB med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
Uppdelning av anskaffningsutgift för aktie i AB Custos
   Av anskaffningsvärdet för aktier i AB Custos bör 93 procent hänföras till dessa aktier och 7 procent till inlösenrätter.
Avyttringspris för en aktie i Custos AB
   Varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i aktier i Pergo AB bör anses avyttrad för 302,60 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Pergo AB
   Varje aktie i Pergo AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 15,90 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:24.

____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.