Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB¹
RSV 2002:33
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
  Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter samt om avyttringspris för aktier i AB Custos och anskaffningsutgift för aktier i Pergo AB med anledning av inlösen år 2002 av aktier i AB Custos mot aktier i Pergo AB.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
Uppdelning av anskaffningsutgift för aktie i AB Custos
   Av anskaffningsvärdet för aktier i AB Custos bör 93 procent hänföras till dessa aktier och 7 procent till inlösenrätter.
Avyttringspris för en aktie i Custos AB
   Varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i aktier i Pergo AB bör anses avyttrad för 302,60 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Pergo AB
   Varje aktie i Pergo AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 15,90 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:24.

____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.