Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Klövern AB:s utdelning av aktier i Adcore Consulting AB år 20021
RSV M
2002:23
Erbjudandet
   Klövern AB (Klövern), f.d. Adcore AB, har uppgett följande.
   Vid bolagsstämma i Klövern beslutades den 18 juni 2002 om nedsättning av aktiekapitalet med utbetalning till aktieägarna i form av samtliga innehavda aktier i dotterbolaget Adcore Consulting AB (Adcore Consulting), sedermera namnändrat till Connecta AB.
   För varje aktie i Klövern erhölls en aktie i Adcore Consulting.
   Samtidig kontant utdelning gjordes inte.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Adcore Consulting var den 27 juni 2002.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning få aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Detta gäller även då överlämnandet av aktierna sker vid en nedsättning av aktiekapitalet.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Klövern har i sitt prospekt om notering av Adcore Consulting uppgett att dessa förutsättningar enligt bolagets uppfattning är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Klövern delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Adcore Consulting. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Klövern på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Adcore Consulting. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Klövern stannar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Klövern med rätt till utdelning av aktier i Adcore Consulting var den 24 juni 2002. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Klövern var denna dag 58,00 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 25 juni 2002, då den lägsta noterade betalkursen var 17,10 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Klövern bör därför 30 procent (17,10 : 58,00) hänföras till aktierna i Klövern och 70 procent ((58,00 - 17,10) : 58,00) till aktierna i Adcore Consulting.

   Exempel:
   Anskaffningsutgiften för aktierna i Klövern antas vara 50 kr. Av detta belopp ska 30 procent eller 15 kr hänföras till aktierna i Klövern och 70 procent eller 35 kr till aktierna i Adcore Consulting.

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendation om fördelningen av anskaffningsutgiften mellan moderaktierna och de utdelade aktierna i ett allmänt råd, RSV 2002:32.