Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Klövern AB:s utdelning av aktier i Adcore Consulting AB år 2002¹
RSV 2002:32
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift vid Klövern AB:s (tidigare Adcore AB) utdelning av aktier i Adcore Consulting AB (numera Connecta AB) år 2002.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   För andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för aktier i Klövern AB bör 30 procent hänföras till dessa aktier och 70 procent till aktier i Adcore Consulting AB.

 ¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:23.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.