Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB1
RSV M
2002:20
Erbjudandet
   Wilh. Sonesson AB (Sonesson) har uppgett följande.
   Vid ordinarie bolagsstämma i Wilh. Sonesson den 24 april 2002 godkändes styrelsens förslag om erbjudande till aktieägarna att köpa aktier i Active Capital AB (Active Capital).
   Avstämningsdag för deltagande bestämdes till den 17 juni 2002.
   En aktie i Wilh. Sonesson berättigade aktieägaren till en inköpsrätt. En inköpsrätt gav rätt till köp av en aktie i Active Capital AB för 4 kr. Detta gällde för ägare till både A- och B-aktier.
   Courtage utgick inte vid köpet.
   Handel med inköpsrätter kunde ske under tiden den 20 juni - 2 juli 2002 på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.
   Köp av aktier i Active Capital kunde ske under perioden den 20 juni - 5 juli 2002. Inköpsrätter som inte utnyttjats inom denna tid blev ogiltiga och saknade sedan värde.
   Den som på avstämningsdagen den 17 juni 2002 var registrerad som aktieägare i Wilh. Sonesson hade företrädesrätt att köpa ytterligare aktier, för det fall samtliga inköpsrätter inte utnyttjades (subsidiär inköpsrätt). Om de subsidiärt erbjudna inköpsrätterna inte förslog, skulle inköpsrätterna fördelas mellan aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut ägde och, i den mån detta inte kunde ske, genom lottning.
   Aktierna i Active Capital skulle noteras på Stockholmsbörsens Nya Marknaden den 22 juli 2002.

Utdelningsvärde
   Om en aktieägare får rätt att köpa aktier i ett annat bolag till ett pris som understiger marknadsvärdet är det en förmån som är skattepliktig i inkomstslaget kapital om rätten säljs eller utnyttjas. Om rätten inte utnyttjas utan förfaller oanvänd sker däremot ingen beskattning.
   Har inköpsrätten sålts ska det belopp som erhållits vid försäljningen efter avdrag för kostnader tas upp som inkomst av kapital. Beskattningstidpunkt är den dag försäljningen skedde.
   Har inköpsrätten använts för inköp av aktier i Active Capital ska förmånens värde den dag den utnyttjades tas upp som inkomst av kapital.
   Om det inte går att utreda inköpsrättens värde den dag den utnyttjades, bör förmånens värde beräknas till medianen av den lägsta betalkursen på inköpsrätten under den period den var noterad. I detta fall har kursen sjunkit under noteringsperioden fram till den 2 juli 2002. Då anmälan om utnyttjande av rätten kunde ske även under de tre följande dagarna kan det antas att kursen dessa dagar varit densamma som den 2 juli 2002. Med detta synsätt blir medianen för såväl A- som B-aktier 0,01 kr.
   Då detta värde på inköpsrätten torde utgöra ett s.k. optionsvärde och då det kan antas att värdet på köpt aktie inte överstigit priset på 4 kr så ska någon förmån inte tas upp i inkomstslaget kapital.

Exempel
   Förmånsvärdet att få teckna en aktie uppskattades till 0,00 kr. Eftersom inköpspriset var 4,00 kr blir den totala anskaffningsutgiften för en aktie i Active Capital 4,00 kr.

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om förmånsvärdet av erbjudandet, se RSV 2002:30.