Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB¹
RSV 2002:30
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om förmånsvärde med anledning av erbjudande år 2002 till aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att förvärva aktier i Active Capital AB.
   Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att bl.a. utdelning är skattepliktig i inkomstslaget kapital.
Rätt för aktieägare att förvärva egendom från bolaget till ett pris som understiger marknadsvärdet utgör utdelning från bolaget.

Allmänna råd:
Har inköpsrätt utnyttjats för förvärv av aktie i Active Capital AB och kan värdet vid utnyttjandet inte visas, bör förmånen inte beskattas.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.

¹För ytterligare information, se RSV M 2002:20.