Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 20021
RSV M
2002:18
Erbjudandet
   AB Custos (Custos) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i Custos den 25 februari 2002 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen. De aktieägare som på avstämningsdagen den 28 februari 2002 var registrerade i bolagets aktiebok erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Sista dag för handel i aktien inklusive lösenrätt var den 25 februari 2002.
   För att anmäla två aktier till inlösen krävdes fem inlösenrätter. Handel i inlösenrätter kunde ske mellan den 7 - 27 mars 2002.
   Inlösenlikviden för varje aktie i Custos var 250 kr.
   Anmälan om inlösen av aktier skulle ske under perioden den 7 mars -
   3 april 2002.
   Efter anmälningstidens slut omklassificerades anmälda aktier till inlösenaktier. Handel med dessa aktier kunde ske mellan den 12 - 29 april 2002.

Uppdelning av anskaffningsutgiften mellan aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt säljs ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspriset utgörs av det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för omkostnader. Upp till 125 inlösenrätter kunde säljas utan courtage.
   Anskaffningsutgiften för inlösenrätterna utgörs av en del av anskaffningsutgiften för Custosaktierna. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Aktierna i Custos var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive inlösenrätt var den 25 februari 2002. Den lägsta betalkursen denna dag var 206,50 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 7 mars 2002. Den lägsta betalkursen denna dag var 28,50 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför 14 procent hänföras till inlösenrätterna och 86 procent till aktierna.
   Exempel: Om anskaffningsutgiften för en aktie i Custos uppgår till 200 kr kommer 14 procent eller 28 kr att hänföras till inlösenrätten och 86 procent eller 172 kr att hänföras till aktien.
   Om inlösenrätten säljs skall således 28 kr dras av som anskaffningsutgift.

Villkor för inlösen
   Erbjudandet om inlösen var villkorat av att ordinarie bolagsstämma skulle fatta beslut bl.a. om att sätta ned aktiekapitalet till följd av erbjudandet. Bolagsstämman fattade dessa beslut den 19 april 2002.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvarvarande anskaffningsutgift för de anmälda Custosaktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna (se exempel nedan). Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 250 kr per inlöst aktie.

Exempel på inlösen
   Om en aktie i Custos förvärvats för 200 kr ska 172 kr hänföras till aktien. För att lösa två aktier krävdes 5 inlösenrätter. Anskaffningsutgiften för dessa var 5 x 28 = 140 kr.
   Vid inlösen av en aktie i Custos får avdrag således göras för totalt 242 kr (172 + 140/2).    Eftersom försäljningspriset var 250 kr blir vinsten i exemplet 8 kr (250 - 242).
 

1Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2002:27.