Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002¹
RSV 2002:27
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 6 september 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier och inlösenrätter med anledning av erbjudande om inlösen av aktier i AB Custos mot kontantlikvid år 2002.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna skall fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
   Av anskaffningsutgiften för aktier i AB Custos bör 86 procent hänföras till dessa aktier och 14 procent till inlösenrätterna.
 

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:18.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.