Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av  aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 20011
RSV M
2002:6

Erbjudandet
   Cardiac Science Inc. (Cardiac) har uppgett följande.
   Cardiacs styrelse offentliggjorde den 10 januari 2001 ett erbjudande till samtliga ägare av A- och B-aktier i Artema Medical AB (Artema) att överlåta sina aktier till Cardiac. Som ersättning för Artema-aktierna erbjöds genom andelsbyte nyemitterade stamaktier i Cardiac.
   För varje aktie i Artema erhölls 0,29170 aktie i Cardiac.
   Som alternativ erbjöds alla aktieägare i Artema som ägde 200 eller färre Artema-aktier kontant ersättning för hela sina innehav uppgående till 10,80 kr per aktie i Artema.
   Anmälan skulle ske under perioden den 7 maj - 5 juni 2001. Efter förlängningar avslutades anmälningsperioden den 23 november 2001.
   Inget courtage utgick.

Villkor
   Följande villkor gällde för erbjudandet.
   Att aktieägare representerande mer än 90 procent av antalet aktier och röster i Artema accepterade erbjudandet. Cardiac förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre acceptansnivå.
   Att alla gällande föreskrifter i USA och Sverige uppfylldes och att alla nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter i dessa länder erhållits.
   Att, innan anmälningsperiodens utgång, inga av Artemas väsentliga avtal upphörde som en konsekvens av ägarbytet och att inga oförutsedda förpliktelser uppkom som översteg 3 miljoner USD.
   Att erbjudandet, innan offentliggörande att det fullföljts, inte enligt Cardiacs bedömning, helt eller delvis, omöjliggjordes eller väsentligen försvårades till följd av lagstiftning, förordning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället förelåg eller kunde förväntas, eller av annan omständighet utanför Cardiacs kontroll.
   Den 26 november 2001 meddelade Cardiac i USA att man fullföljde erbjudandet.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma ifråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning
   Cardiac fullföljde erbjudandet den 26 november 2001 och aktierna i Artema får därför anses sålda denna dag.
   Lägsta betalkurs på Cardiac-aktier var denna dag 3,520 USD. Riksbankens mittkurs för växling av amerikanska dollar till svenska kronor var samma dag 10,59 kr. För varje aktie i Artema erhölls 0,29170 aktier i Cardiac.
   Varje bortbytt aktie i Artema får därför anses såld för 10,87 kr (3,520 x 10,59 x 0,29170).
   Varje tillbytt aktie i Cardiac får anses köpt för 37,28 kr.

Uppskov med beskattningen
   Enligt uppgift från Cardiac är förutsättningarna för att få uppskov med beskattningen av vinsten på aktierna i Artema uppfyllda. De aktieägare som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst. Detta sker på blankett K4B.
   Fysiska personer kan också skjuta vinst eller förlust framåt genom att på samma blankett yrka att anskaffningsutgiften för de bortbytta aktierna i Artema förs över till de tillbytta aktierna i Cardiac. Då slipper man räkna ut hur stor vinsten på aktierna i Artema är.

1 Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:8.