Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001¹
RSV 2002:8
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Artema Medical AB mot aktier i Cardiac Science Inc. år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring bl.a. byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses bl.a. anskaffningsutgifter.

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för en aktie i Artema Medical AB bör beräknas till 10,87 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Cardiac Science Inc. som erhållits på grund av aktieinnehav i Artema Medical AB bör beräknas till 37,28 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:6.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.