Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Scandic Hotels AB mot aktier i Hilton Group plc år 20011
RSV M
2002:5

Erbjudandet
   Hilton Group plc (Hilton) har uppgett följande.
   Den 23 april 2001 tillkännagav Hilton att man lagt ett bud på Scandic Hotels AB (Scandic). Erbjudandet innebar följande.
   För varje aktie i Scandic erbjöds 108 kr kontant och 1,1238 aktier i Hilton.
   Överskjutande bråkdelar av aktier lades samman och såldes på marknaden och vederlaget utbetalades till de personer som var berättigade till bråkdelar av aktie i Hilton.
   Aktieägare i Scandic erbjöds att sälja de aktier i Hilton som erhållits som vederlag i enlighet med erbjudandet genom en förenklad försäljningsprocess, dock högst 2 247 aktier i Hilton motsvarande ett innehav om 2 000 aktier i Scandic per aktieägare. Vederlaget från försäljningen av aktierna i Hilton växlades till svenska kronor till aktuell växelkurs och fördelades pro rata mellan de personer som var berättigade därtill så snart det var praktiskt möjligt.

Villkor
   Erbjudandet gällde med förbehåll bl.a. för att det accepterades i sådan utsträckning att Hilton blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Scandic baserat på fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner i Scandic. Hilton förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

Anmälningsperioder
   Det ursprungliga erbjudandet kunde accepteras under perioden den 17 maj - 7 juni 2001. De aktieägare som lämnade in anmälan under denna period hade rätt att återkalla avgiven accept av erbjudandet fram t.o.m. kl. 16.00 sista dagen för anmälan, d.v.s. den 7 juni 2001.
   Den 11 juni 2001 meddelade Hilton i pressmeddelande att erbjudandet fullföljdes. Samtidigt förlängdes erbjudandet för de aktieägare som ännu inte hade accepterat erbjudandet fram till den 2 juli 2001, dock utan rätt till återkallelse.

Skatteregler
   När man byter bort aktier anses de bortbytta aktierna sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma ifråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Beräkning ordinarie anmälningsperiod
   Om anmälan gjordes under den ordinarie anmälningsperioden den 17 maj - 7 juni 2001 blev avtalet bindande mellan parterna den dag Hilton fullföljde det, dvs. den 11 juni 2001.
   Lägsta betalkurs på aktierna i Hilton var denna dag, omräknat till svenska kronor, 34,96 kr. Varje aktie i Scandic som bytts bort får därför anses såld för 147,29 kr (108 kr + 1,1238 x 34,96).
   Varje aktie i Hilton som förvärvats genom bytet får anses köpt för 34,96 kr.

Uppskov med beskattningen
   Uppskov med beskattning av eventuell vinst kan inte erhållas. Inte heller kan förlusten skjutas framåt till ett senare år.

1 Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:7.