Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Scandic Hotels AB mot aktier i Hilton Group plc år 2001¹
RSV 2002:7
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Scandic Hotels AB mot aktier i Hilton Group plc år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring bl.a. byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Vid byte anses värdet av den tillbytta tillgången vid avyttringstidpunkten som avyttringspris för den bortbytta tillgången.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår även att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.

Allmänna råd:
Anmälan under tiden den 17 maj - 7 juni 2001
   Avyttringspriset för varje aktie i Scandic Hotels AB som bytts mot aktier i Hilton Group plc bör beräknas till 147,29 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Hilton Group plc som förvärvats på grund av innehav av aktier i Scandic Hotels AB bör beräknas till 34,96 kr.
Anmälan under tiden den 11 juni - 2 juli 2001
   Om inte annat kan visas bör varje aktie i Scandic Hotels AB som bytts mot aktier i Hilton Group plc anses avyttrad för 146,25 kr och varje aktie i Hilton Group plc som förvärvats genom bytet bör anses anskaffad för 34,04 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:5

___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.