Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 20011
RSV M 2002:4

Erbjudandet    
   Boliden AB har uppgett följande.    
   För 20 stamaktier i Boliden Limited erhölls en aktie i Boliden AB.    
   För varje preferensaktie i Boliden Limited erhölls 1,8875 aktier i
Boliden AB.    
   Varken stamaktieägare eller preferensaktieägare erhöll några fraktioner
av aktier. Den som ägde mindre än 20 stamaktier i Boliden Limited fick
  således inte några aktier alls.    
Bytet godkändes av Ontario Superior Court of Justice den 6 december
2001 vilket innebar att bytet genomfördes denna dag.

Skatteregler    
   När man byter bort aktier anses de bortbytta aktierna sålda till ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma ifråga.
   De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar
ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta
aktierna.
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Stamaktier    
   För 20 stamaktier i Boliden Limited erhölls en aktie i Boliden AB. Lägsta
noterade betalkurs på aktier i Boliden AB var den 6 december 2001 39,30
kr. Varje bortbytt stamaktie i Boliden Limited får därför anses såld för
1,97 kr (39,30 : 20).
   De aktier som varit för få för att kunna bytas mot hel aktie i Boliden AB
får anses ingå i det totala bytet och är därmed också sålda.
Anskaffningsutgiften för dem får därför dras av vid beräkning av
vinst/förlust på hela posten stamaktier. Något försäljningspris ska
emellertid inte beräknas för dem.
   Varje tillbytt aktie i Boliden AB får anses köpt för 39,30 kr.

Preferensaktier    
För varje preferensaktie i Boliden Limited erhölls 1,8875 aktier i Boliden
AB. Lägsta noterade betalkurs på aktier i Boliden AB var den 6 december
2001 39,30 kr. Varje bortbytt preferensaktie i Boliden Limited får därför
anses såld för 74,18 kr (39,30 x 1,8875).
   Varje tillbytt aktie i Boliden AB får även i detta fall anses köpt för
39,30 kr.

Avdrag för förlust    
   Den förlust som kan uppkomma på aktierna i Boliden Limited vid bytet
är verklig och får dras av enligt vanliga regler för förluster på aktier som
är marknadsnoterade.

Uppskov med beskattningen

Stamaktier
   Enligt uppgift från Boliden AB är förutsättningarna för att få uppskov med beskattningen av vinsten på stamaktierna i Boliden Limited uppfyllda.
De aktieägare som så önskar kan därför in sina deklarationer yrka om
uppskov med beskattningen av eventuell vinst. Detta sker på blankett
K4B.
   Fysiska personer kan också skjuta vinst eller förlust framåt genom att
på samma blankett yrka att anskaffningsutgiften för de bortbytta
aktierna förs över till de tillbytta aktierna. Då slipper man räkna ut hur
stor vinsten på de bortbytta aktierna är.

Preferensaktier
   För preferensaktierna kan däremot något uppskov med beskattning av
vinst inte erhållas. Förlust ska också dras av i deklarationen 2002 och får
inte skjutas framåt.

1 Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:6.