Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001¹
RSV 2002:6
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen och utbyte av aktier i Boliden Limited mot aktier i Boliden AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring bl.a. byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt. Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen vid avyttringstidpunkten som avyttringspris för den bortbytta egendomen.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår även att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för varje aktie i Boliden Limited som avyttrats genom inlösen eller byte mot aktier i Boliden AB bör beräknas till, för varje stamaktie 1,97 kr och för varje preferensaktie 74,18 kr.
   Anskaffningskostnaden för varje aktie i Boliden AB som erhållits genom inlösen eller byte mot aktier i Boliden Limited bör beräknas till 39,30 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:4.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.