Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation år 20011
RSV M 2002:1
Erbjudandet

   Sanmina Corporation (Sanmina) har uppgett följande.    Sanmina lämnade den 26 januari 2001 ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla förlagsbevis i AB Segerström & Svensson (Segerström & Svensson) att förvärva samtliga utestående aktier och konvertibler i Segerström & Svensson.    För varje aktie av serie A eller B och för varje konvertibel i Segerström & Svensson erbjöd Sanmina, såsom erbjudandet slutligen kom att utformas, 0,45194 nyemitterad aktie i Sanmina.    Överskjutande aktieandelar skulle sammanläggas och säljas gemensamt, varefter varje aktieägare skulle erhålla sin andel av den totala försäljningslikviden. Inget courtage skulle utgå.    Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle, såsom erbjudandet slutligen kom att utformas, ske under perioden den 31 januari - 27 februari 2001. Rätt att återkalla lämnad anmälan förelåg fram till anmälningsperiodens slut.

Villkor

   Som villkor för erbjudandet gällde följande:    - att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Sanmina blev ägare till aktier och konvertibler representerande mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i Segerström & Svensson, räknat efter full utspädning. Sanmina förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.    - att Sanmina skulle erhålla skriftligt utlåtande från Arthur Andersen LLP i vilket konstateras att poolingmetoden är tillämplig i erbjudandet i enlighet med Accounting Principles Board i USA, Opinion 16, och enligt andra av United States Securities and Exchange Commission utfärdade regler och föreskrifter, samt att Segerström & Svensson skulle erhålla ett skriftligt utlåtande från Deloitte & Touche LLP i vilket konstateras att inga omständigheter föreligger som gör det omöjligt för Segerstöm & Svensson att genomföra ett samgående med Sanmina som redovisas enligt poolingmetoden.    - att alla erforderliga myndighetsbeslut, tillstånd och liknande, inklusive tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter, för erbjudandet och förvärvet av Segerström & Svensson skulle erhållas utan villkor, eller där så är tillämpligt, på villkor som inte, enligt Sanminas bedömning, på ett väsentligt och negativt sätt inverkat på erbjudandet och förvärvet av Segerstöm & Svensson.    - att erbjudandet eller förvärvet, innan Sanmina offentliggör att erbjudandet fullföljs, inte enligt Sanminas bedömning, skulle omöjliggöras eller väsentligen fördröjas eller försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige, USA eller någon annanstans, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av någon annan omständighet utanför Sanminas kontroll.    Den 28 februari 2001 offentliggjorde Sanmina att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas.

Skatteregler

   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    Försäljningspriset för aktier i Segerström & Svensson bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits i Sanmina. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Bindande avtal bör anses ha uppkommit vid den tidpunkt då Sanmina offentliggjorde att erbjudandet skulle fullföljas.    Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i Sanmina bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.    Sanmina har upplyst om att förutsättningarna för tillämpning av reglerna om andelsbyten är uppfyllda. Detta innebär följande.    Vid 2002 års taxering finns för fysiska personer två olika system för hantering av den kapitalvinst/förlust som uppstår vid andelsbyte avseende marknadsnoterade aktier. Dels finns fortfarande möjlighet att på blankett K4B ansöka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst eller att ta upp uppkommen vinst till beskattning/yrka avdrag för förlust. Dels finns en nyinförd möjlighet att, utan beskattning, på blankett K4B, föra över anskaffningsutgiften för de utbytta aktierna till de nyförvärvade (begäran om framskjuten beskattning). Detta gäller både vid vinst och förlust. Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i Segerström & Svensson behöver då inte göras.

Beräkningen

   Försäljningspriset för aktie i Segerström & Svensson bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktie i Sanmina vid den tidpunkt då Sanmina offentliggjorde att erbjudandet skulle fullföljas (den 28 februari 2001). Den lägsta betalkursen för aktie i Sanmina vid Nasdaq var denna dag 27,5625 USD, och växelkursen för 1 USD var 9,8450. Försäljningspriset för en aktie i Segerström & Svensson bör därför beräknas till 122,64 kr (0,45194 x 27,5625 x 9,8450).    Anskaffningsutgiften för en aktie i Sanmina, som erhållits på grund av aktieinnehav i Segerström & Svensson, bör beräknas till 271,35 kr (27,5625 x 9,8450).

Exempel:    En person äger 100 aktier i Segerström & Svensson. Vid andelsbytet erhåller han i stället 45 aktier i Sanmina samt en andel om 0,194 aktie som läggs samman med övriga aktieandelar och säljs gemensamt. Hans försäljningspris för aktierna i Segerström & Svensson uppgår till 12 264 kr (100 x 122,64).

   I självdeklarationen kan han välja mellan följande tre alternativ.   
 1. Han kan ta upp eventuell vinst till beskattning respektive yrka avdrag för förlusten.    
2. Vid vinst kan han dessutom begära uppskov med beskattningen på blankett K4B. Beskattning sker då när de erhållna aktierna i Sanmina säljs.    
3. Han kan på blankett K4B begära att anskaffningsutgiften för aktierna i Segerström & Svensson som bytts bort förs över till de erhållna aktierna i Sanmina (begäran om framskjuten beskattning) så att beskattning sker först när dessa säljs (detta gäller endast fysiska personer). I så fall behöver inte någon kapitalvinstberäkning göras för aktierna i Segerstöm & Svensson.
Anskaffningsutgiften för de erhållna hela aktierna i Sanmina uppgår till 12 210,75 kr (45 x 271,35).

1 Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:3.