Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation år 2001¹
RSV 2002:3
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 21 januari 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AB Segerström & Svensson mot aktier i Sanmina Corporation.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för en aktie i AB Segerström & Svensson bör beräknas till 122,64 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Sanmina Corporation som erhållits på grund av aktieinnehav i AB Segerström & Svensson bör beräknas till 271,35 kr.

__________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

¹För ytterlligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:1.