Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:22

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2001;¹

beslutade den 11 december 2000.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § socialavgiftslagen (2000:980) och 21 § 2 skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § För nedanstående yrkeskategorier får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön enligt vad som sägs i dessa föreskrifter.

2 § Om arbetsgivaren har betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, skall ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

3 § För skogskörare som håller egen skogsbruksmaskin får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning
och semesterlön och antalet arbetade timmar multiplicerat med 113,52 kronor.
         
För skogskörare som håller egen jordbrukstraktor får kostnadsavdrag göras med skillnaden mellan utgiven bruttolön inklusive semesterersättning och semesterlön
och antalet arbetade timmar multiplicerat med 113,52 kronor eller enligt nedanstående tabell.

Traktorns nyanskaffnings-  Avdrag i procent
värde i kronor  av bruttolönen
    
  -200 00055
200 001-320 00060
320 001-405 00065
405 001-505 00070
505 001-590 00075
590 001- 80
För skogskörare som håller egen häst och eget fordon får kostnadsavdrag göras med 35 procent av bruttolönen.

4 § För skogshuggare som håller egen motorsåg får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

5 § För hemarbetare hos industriföretag m.fl. som håller med egen maskin för sömnad och dylikt får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

6 § För fritidsombud hos försäkringsbolag får kostnadsavdrag göras med 30 procent av bruttolönen.

7 § För musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 procent av ersättningen.

8 § För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15 procent av bruttolönen.

¹Beträffande beskattningsåret 2000, se RSFS 1999:21. Ändrade partier i förhållande till RSFS 1999:21 är markerade med kantstreck.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag för beskattningsåret 2001.