Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration

Utkom från trycket: 2006-03-17

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:1
OBS! Desa föreskrifter har upphävts genom verkets föreskrifter SKVFS 2008:3.
  

beslutade den 13 mars 2006.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 4 kap. 4 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter och 3 kap. 3 §, 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.  ¹

 

Definitioner

1 §  I dessa föreskrifter avses med uttrycket:

"beskattningsdatabasen": detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

"direktåtkomst": detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

"e-legitimation": sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4-1.5 och 5.9 i samt bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004,

"elektroniskt dokument": detsamma som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483),

"e-tjänsten Inkomstdeklaration": den elektroniska tjänsten Elektronisk Inkomstdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

"inkomstdeklaration": sådan allmän självdeklaration som avses i 2 kap. 1 § (2001:1227) lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

"registrerad": den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,

"skriva under": förse med underskrift,

"underskrift": detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004.

Säkerhetskoder

2 §  De personliga säkerhetskoder som anges i 3 § skall för varje registrerad förtryckas på specifikationen till inkomstdeklaration utom i de fall som anges i 5-7 §§.

3 §  Säkerhetskoderna skall bestå av två olika teckenkombinationer. Säkerhetskoden "Din kod för identifiering" skall tillsammans med den registrerades personnummer användas för att få direktåtkomst till sådana uppgifter som avses i 8 § om den registrerade använder e-tjänsten Inkomstdeklaration. Säkerhetskoden "Din kod för underskrift" skall användas när inkomstdeklarationen godkänns av den registrerade och lämnas till Skatteverket om den registrerade använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

4 §  Nya säkerhetskoder skall inte tilldelas den registrerade efter det att förtryckningen av inkomstdeklaration ägt rum. En inkomstdeklaration med tillhörande specifikation som skrivs ut hos Skatteverket efter förtryckningen skall inte innehålla några säkerhetskoder.

5 §  Vid förtryckning av inkomstdeklarationer skall säkerhetskoder inte förtryckas om det inkommit sådana kontrolluppgifter som avses i 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 5 § andra stycket, 10 kap. 6 § tredje stycket och 7 § samt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Detsamma gäller om det inkommit kontrolluppgift som avses i 9 kap. 1 § samma lag om kontrolluppgiften gäller sådan person som avses i 14 kap. 8 § 3 denna lag.

6 §  Vad gäller kontrolluppgift enligt 6 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall vad som sägs i 5 § gälla endast om kostnadsersättning enligt kontrolluppgiften överstiger 1 000 kr. Om uppgiftslämnare har lämnat uppgifter enligt 5 kap. 5 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter om avdrag för sådana pensionsavgifter som avses i 12 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller uppgifter om avdrag enligt 12 kap. 1 § samma lag för mätnings- och granskningsavgifter skall säkerhetskod inte heller förtryckas om avdragen överstiger 1 000 kr. Detsamma gäller om kostnadsersättning tillsammans med nämnda avdrag överstiger
1 000 kr.

7 §  Säkerhetskoder skall inte heller förtryckas om det inkommit uppgifter om att den registrerade

1. under inkomståret har förvärvat ett sådant småhus som avses i 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) eller förvärvat eller avyttrat ett sådant småhus genom arv, testamente, bodelning eller gåva m.m. och fastighetsskatten enligt 3 § första stycket a lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt är 1,0 procent eller enligt 3 § andra stycket samma lag är 0,5 procent av taxeringsvärdet,

2. vid avstämning av egenavgifter enligt 12 kap. 36 § inkomst-skattelagen (1999:1229) för inkomståret får ett negativt belopp som är större än sådana inkomster som avses i 3 kap. 4-8 §§ lagen (2000:980) om socialavgifter eller får ett positivt belopp och sådana inkomster som avses i sistnämnda bestämmelser saknas,

3. har fått uppgifter om sådana tillgångar eller skulder som avses i 2 § första stycket lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt förtryckta på sin inkomstdeklaration och deklarationskurs saknas för sådana delägarrätter som avses i 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

4. under inkomståret har haft sådan kapitalvinst eller kapitalförlust enligt 45 kap. 1 § inkomstskattelagen som skall redovisas i inkomstslaget kapital,

5. skall redovisa uppskovsavdrag enligt 47 kap. 7 § fjärde stycket, 8 eller 9 § sistnämnda lag för inkomståret, eller

6. under inkomståret har haft inkomster och utgifter av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § samma lag.

Direktåtkomst

8 §  En registrerad får ha direktåtkomst till de uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under de förutsättningar som följer av 9-11 §§.

Direktåtkomsten får avse

1. förtryckta uppgifter i en sådan blankett för inkomstdeklaration som avses i 4 kap. 2 § första stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

2. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 och 7 §§, 9 kap. 1 och 3 §§, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § första stycket, 3 §, 4 § första stycket, 5 § första stycket, 6 § första stycket, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket och 11 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

3. förtryckta preliminära uppgifter om skatter och avgifter som räknas fram med hjälp av uppgifterna i 1 och 2,

4. uppgifter om den registrerades egna tillägg och ändringar i sådan blankett som avses i 1,

5. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § och 4 § första stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

6. förtryckta uppgifter om innehållet i inkomna kontrolluppgifter enligt 10 kap. 7 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om antalet kontrolluppgifter inte överstiger 100, och

7. skattemässiga balansposter som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet och som legat till grund för föregående års taxeringsbeslut enligt 4 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324).

9 §  En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 8 § om denne använder e-tjänsten Inkomstdeklaration och legitimerar sig med en e-legitimation eller med säkerhetskoder som anges i 3 §.

10 §  En registrerad fysisk person som legitimerar sig genom att använda en e-legitimation får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 8 § om han använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

Vad som sägs i första stycket gäller endast den

1. som har säkerhetskoder enligt 2 § förtryckta i specifikationen till sin inkomstdeklaration, eller

2. för vilken säkerhetskoder inte skall förtryckas enligt 6 § och 7 §  1-3.
Vad som sägs i första och andra styckena gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter enligt 5 § och uppgifter enligt 7 § 4-6.

11 §  En registrerad fysisk person och ett registrerat dödsbo som legitimerar sig genom att använda en sådan förtryckt säkerhetskod för identifiering som avses i 3 § andra meningen  får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 8 § om den registrerade använder e-tjänsten Inkomstdeklaration.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 5-7 §§.

 

Inkomstdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

12 §  En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument under de förutsättningar som anges i 13-18 §§.

 

E-legitimation

13 §    En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Inkomstdeklaration om den registrerade legitimerar sig och skriver under deklarationen med användande av en e-legitimation.

 

Förtryckta säkerhetskoder via Internet

14 §    En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom e-tjänsten Inkomstdeklaration om den registrerade legitimerar sig med en sådan säkerhetskod som avses i 3 § andra meningen och godkänner deklarationen med en sådan säkerhetskod för underskrift som avses i 3 § sista meningen.

 

Förtryckta säkerhetskoder telefon

15 §  En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom särskild telefontjänst som Skatteverket tillhandahåller för detta ändamål om de förutsättningar som anges i 14 § andra meningen är uppfyllda.

En inkomstdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom Skatteverkets tjänst för textmeddelanden via mobiltelefon som är kopplad till en svensk operatör om den registrerade legitimerar sig med personnummer och säkerhetskoden "Din kod för underskrift" som avses i 3 § sista meningen.

Vem som får lämna en inkomstdeklaration i form av ett elektroniskt dokument

E-legitimation

16 §  En inkomstdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 13 § om den registrerade godkänner

1. sådana uppgifter som avses i 8 § 1-3 och 5-6,

2. nya, ändrade eller borttagna kontrolluppgifter som avses i  8 § 2, eller

3. sina uppgifter enligt 8 § 1, 2 och 7 och gör sådana tillägg eller ändringar som avses i 8 § 4.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 5 § eller 8 § 4-6.

Säkerhetskoder via Internet

17 §  En inkomstdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 14 § om den registrerade

1. godkänner sådana uppgifter som avses i 8 § 1-3,

2. godkänner nya, ändrade eller borttagna kontrolluppgifter som avses i 8 § 2, eller

3. gör ändring beträffande avdrag för sådana resekostnader som avses i 12 kap. 2 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 5-7 §§.

 
Säkerhetskoder via telefon

18 §  En inkomstdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 15 § om den registrerade godkänner sådana förtryckta uppgifter i inkomstdeklaration som avses i  8 § 1 och 2.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den registrerade fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 5-7 §§.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 mars 2006.beslutade den 13 mars 2006.

¹Riksskatteverkets och Skatteverkets tidigare föreskrifter om e-tjänster har upphävts genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:6) om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster.