Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk att tillämpas vid 2006 års taxering¹
SKVFS 2005:25
Inkomsttaxering
Utkom från trycket
den 23 december 2005
beslutade den 19 december 2005.
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden² för djur³ enligt 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande.

Nötkreatur

Mjölkkor, dikor och amkor

Produktionsutgiften per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4006 550
5006 800
6007 050
7007 300

Ungnöt (kvigor och kvigkalvar)

Produktionsutgiften per djur vid olika ålder

Åldersklasskr
Under 1 år2 100
1–2 år4 500
Över 2 år6 800

Gödnöt

Produktionsutgiften  för gödnöt


10 kr per kg levande vikt

Svin

Avelssvin

Produktionsutgiften för galtar och suggor (gyltor)


2 000 kr per djur

Smågrisar och gödsvin

Produktionsutgiften per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 månader300
Gödsvin 2–4 månader410
Gödsvin 4–6 månader580
Gödsvin över 6 månader730

Får

Baggar och tackor

Produktionsutgiften per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
30390
50400
70410
90420

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas vid 2006 års taxering.

¹Beträffande 2005 års taxering, se SKVFS 2004:34.
²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.
³Beträffande nettoförsäljningsvärden för hästar, se SKV A 2005:33.