Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-23

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:33
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden² för lager av hästar³ i jordbruk.
Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i bl.a. jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften4. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Allmänna råd:
Nettoförsäljningsvärdet per häst vid olika ålder bör bestämmas till följande belopp.
  

 Draghästar 
 Åldersklasskronor
 Yngre hästar (4–15 år)12 800
 Äldre hästar (över 15 år) 9 600
   
 Unghästar 
 Åldersklasskronor
 Föl 5 100
 Ettårig 7 000
 Tvåårig10 200
 Treårig12 800

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2006 års taxering.

¹Beträffande andra djur än hästar i jordbruk, se SKVFS 2005:25. Beträffande 2005 års taxering, se SKV A 2004:40.

²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

³Gäller inte tävlings- eller ridhästar.

4Åttiofem procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar är i år högre än nettoförsäljningsvärdet.