Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 januari 2004 genom Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2003:22.
  
Riksskatteverkets föreskrifter
om allmänna taxeringsregler vid 2003 och senare års fastighetstaxeringar;
RSFS 2002:10
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 24 juni 2002

beslutade den 17 juni 2002.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

Byggnad under uppförande

1 §   Vid värdering av byggnad under uppförande skall kostnader som nedlagts räknas om till det år, nivååret, vars prisnivå ligger till grund för taxeringen av den typ av taxeringsenhet som byggnaden ingår i. Genom omräkningsfaktorerna för byggnad under uppförande beaktas även vad som sägs i 7 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om att byggnadens värde skall bestämmas till hälften av nedlagda byggnadskostnader, uttryckta i det kostnadsläge som förelegat under nivååret.
    Byggnadsvärdet för byggnad under uppförande får aldrig överstiga det byggnadsvärde, som skulle ha åsatts byggnaden, om denna kunnat tas i bruk året före det år då den taxeras som byggnad under uppförande.

2 §   Omräkningsfaktorn för byggnad under uppförande skall för hela riket bestämmas till det belopp som anges i bilaga 1.

Avrundning av värdefaktorer

3 §   Då storleken av en värdefaktor skall anges med föreskriven noggrannhet, skall matematisk avrundning enligt Svensk Standard 014141 regel A tillämpas, om inte annat anges särskilt.

Bilaga 1

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 98För AFT 00För AFT 03
19960,50  
19970,50  
19980,500,50 
19990,450,50 
20000,450,50 
20010,450,450,50
2002 0,400,450,50
¹Senaste lydelse, se RSFS 2000:9
²Senaste lydelse, se RSFS 2001:29

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första gången vid allmän och särskild fastighetstaxering 2003. Genom föreskrifterna upphävs 1 kap.1 samt bilaga 12 i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering.