Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (numera Avesta Polarit Oyj) år 2001¹
RSV 2001:36
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (numera Avesta Polarit Oyj) år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:

Avyttringspriset för en aktie i Avesta Sheffield AB som lämnats in för byte mellan den 21 december 2000 - 19 januari 2001 bör beräknas till 29,40 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Outokumpu Steel Oyj som förvärvats vid sådant byte bör beräknas till samma belopp. Avyttringspriset för en aktie i Avesta Sheffield AB som lämnats in för byte under tiden den 22 januari - 2 februari 2001 bör beräknas till 32,00 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Outokumpu Steel Oyj som förvärvats vid sådant byte bör beräknas till samma belopp.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:26.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.