Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Avesta Sheffield AB mot aktier i Outokumpu Steel Oyj (numera AvestaPolarit Oyj)1
RSV M 2001:26

Erbjudandet    
Avesta Sheffield AB (Avesta Sheffield) har uppgett följande.    Den 27 september 2000 ingick Outokumpu Oyj, Outokumpu Steel Oyj (Outokumpu Steel), Avesta Sheffield och Corus Group plc ett avtal om samgående. Genom avtalet beslutades att Outokumpu Steel genom ett offentligt erbjudande skulle erbjuda aktieägare i Avesta Sheffield att byta sina aktier i Avesta Sheffield mot nyemitterade aktier i Outokumpu Steel. För varje aktie i Avesta Sheffield erbjöds en nyemitterad aktie i Outokumpu Steel.    

De aktieägare i Avesta Sheffield som önskade acceptera erbjudandet skulle lämna in en anmälningssedel mellan den 21 december 2000 - 19 januari 2001.    Courtage skulle inte betalas.

Villkor    
För erbjudandet gällde följande villkor:    

1. Att erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att Outokumpu Steel blev ägare till aktier representerande mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Avesta Sheffield.    

2. Att de erhållna aktierna godkändes för notering på OM Stockholmsbörsen.    

3. Att behörig domstol inte meddelat något beslut som medförde att åtgärd i samgåendeavtalet var olagligt eller som förbjöd genomförandet av detta.    

4. Att samgåendeavtalet inte sades upp enligt sina villkor. Outokumpu Steel och Avesta Sheffield förbehöll sig rätten att gemensamt, helt eller delvis, frångå ett eller flera av villkoren för erbjudandet samt att fullfölja erbjudandet på en lägre anslutningsnivå än i p. 1 ovan under förutsättning att parterna i samgåendeavtalet godkänt detta.    

Aktieägarna i Avesta Sheffield hade rätt att återkalla sin anmälan senast den 19 januari 2001.    

Den 22 januari 2001 offentliggjordes genom ett pressmeddelande att samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts. Namnet på Outokumpu Steel ändrades till AvestaPolarit Oyj (AvestaPolarit).    

Samtidigt förlängdes anmälningstiden för de aktieägare i Avesta Sheffield som ännu inte utnyttjat erbjudandet så att anmälan kunde ske även mellan den 22 januari - 2 februari 2001. Dessa aktieägare kunde återkalla sin anmälan senast den 2 februari 2001.

Skatteregler    
När man byter bort aktier gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning.    

De bortbytta aktierna anses sålda till ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma ifråga.    De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.    

Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Anmälan under ordinarie anmälningsperiod    
De aktieägare som gjort anmälan om byte under den ordinarie anmälningsperioden, 21 december 2000 - 19 januari 2001, får anses ha sålt sina aktier den 22 januari 2001 när samtliga villkor var uppfyllda enligt pressmeddelandet.    

Aktierna i AvestaPolarit blev inte marknadsnoterade förrän den 30 januari 2001. Värdet på dessa aktier den 22 januari 2001 får därför uppskattas. Ett lämpligt värde är medianen av de noterade lägsta betalkurserna under de första fem dagar notering skedde. Detta värde är 29,40 kr.    

Varje bortbytt aktie i Avesta Sheffield får därför anses såld för 29,40 kr.    Varje tillbytt aktie i AvestaPolarit får anses köpt för 29,40 kr.

Anmälan under den förlängda anmälningsperioden    
De aktieägare som gjort anmälan om byte under den förlängda anmälningsperioden, 22 januari - 2 februari 2001, kunde återkalla sin anmälan fram till den 2 februari 2001. De får därför anses ha sålt sina aktier den dagen.    

Lägsta noterade betalkurs för aktierna i AvestaPolarit den 2 februari 2001 var 32,00 kr.    

Varje bortbytt aktie i Avesta Sheffield får därför anses såld för 32,00 kr.   

 Varje tillbytt aktie i AvestaPolarit får anses köpt för 32,00 kr.

Uppskov med beskattningen    
Enligt uppgift från Avesta Sheffield är förutsättningarna för att få uppskov med beskattningen av vinsten på aktierna i Avesta Sheffield uppfyllda. De aktieägare som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.    

I år finns två möjligheter att få uppskov. Den ena är att man deklarerar vinsten och ansöker om uppskov med beskattning av vinstbeloppet. Den andra är att man yrkar att anskaffningskostnaden för de bortbytta aktierna i Avesta Sheffield ska överföras till de tillbytta aktierna i AvestaPolarit. Då slipper man räkna ut hur stor vinsten är på aktierna i Avesta Sheffield.

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:36.