Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.
Riksskatteverkets allmänna råd om
grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2002 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
RSV 2001:35
Fastighetstaxering
   Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2002 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Byggkostnader

    Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn ålder. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Allmänna råd:
   Vid beräkningen av värdeår bör följande nybyggnadskostnader för 2001 användas.
   Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2001 uppskattas enligt följande.
   Nybyggnadskostnader för hyreshus per kvm boarea

 och lokalarea:10 700
   Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
 a) produktionslokaler:6 900
 b) industrikontor:9 600
 c) lager m.m.:5 800

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och värmekraftverk (IO-tabell)

   Enligt 1 kap. 15 § sista stycket fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) skall en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader (IO-tabell) utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2001 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,91 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)

   Av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.1 (RSV S 1997:12) om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1998 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 11.2.5, framgår att beräkning av riktvärde för ekonomibyggnader, byggnadskategori 60, sker genom att en återanskaffningskostnad beräknad i 1996 års kostnadsnivå multipliceras med en nedräkningsfaktor.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2001 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,87 tillämpas.

¹Riksskatteverkets rekommendationer m.m. benämns fr.o.m. 2001 Riksskatteverkets allmänna råd

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års särskilda fastighetstaxering.