Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med Riksskatteverkets allmänna råd om tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning av skatt¹
RSV 2001:33
Skattebetalning
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

   Enligt 2 § lagen om begränsning av skatt skall begränsning av skatt ske endast för fysisk person som är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret.

Allmänna råd:

Villkoret om obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret bör anses uppfyllt genom bosättning i Sverige endast en dag.

   Vid prövning av skattebegränsningen fastställs enligt 3 § lagen om begränsning av skatt ett spärrbelopp.

Allmänna råd:

Spärrbeloppet enligt 3 § bör bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort.

   Enligt 4 § lagen om begränsning av skatt jämförs spärrbeloppet med det sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt eller förmögenhetsskatt som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet).

Allmänna råd:

För skattskyldig som samma år har taxerats för två beskattningsår bör skattebeloppet enligt 4 §, som ingår i den slutliga skatten, jämföras med ett spärrbelopp som också beräknas sammanlagt för de två beskattningsåren.

   Om skattebeloppet är högre än spärrbeloppet nedsätts enligt 5 § första stycket lagen om begränsning av skatt förmögenhetsskatten och den statliga inkomstskatten med överskjutande belopp (nedsättningsbeloppet). I tredje stycket i lagrummet anges att för personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (SFL) att nedsättningsbeloppet fördelas i förhållande till storleken av deras skattepliktiga förmögenheter.

Allmänna råd:

När det gäller personer som skall sambeskattas enligt 21 § SFL bör
- varje persons del av nedsättningsbeloppet bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort, och

- delbelopp som förmögenhetsskatten högst får nedsättas med fördelas på personerna efter förhållandet mellan deras skattepliktiga förmögenheter och för varje person bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:24. Beträffande 1998-2001 års taxeringar, se RSV S 1998:7.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. RSV S 1998:7.