Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:7

OBS! Fr.o.m. 2002 års taxering har denna rekommendation ersatts av Riksskatteverkets allmänna råd, RSV 2001:33.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. för tillämpning av lagen (1997:324) om begränsning av skatt¹

 Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. för tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning av skatt (den s.k. begränsningsregeln).

1 Inledning

I samband med att lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt upphävdes skedde detsamma med lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall. De upphävda lagarna tillämpas dock fortfarande i fråga om 1997 och tidigare års taxeringar. Fr.o.m. 1998 års taxering gäller i stället lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (SFL) och lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

2 Skatt som kan nedsättas (1 §)

Vid debitering av slutlig skatt och - i fråga om 1998 års taxering - tillkommande skatt skall följande skatter begränsas

  • statlig förmögenhetsskatt
  • statlig inkomstskatt (statlig inkomstskatt på kapitalinkomster och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster).

Lagens bestämmelser skall tillämpas utan ansökan. Av ikraftträdandebestämmelserna till lagen framgår att den är tillämplig även på preliminär skatt.

Förutsättningar för såväl nedsättning av skatt enligt denna lag som skatteberäkning enligt lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst kan föreligga. Enligt 1 § sista stycket sistnämnda lag tillämpas då den av lagarna som leder till lägst skatt.

3 Skattskyldiga som kan få nedsättning (2 §)

Begränsningsregeln gäller för

  • fysisk person, som är bosatt i Sverige under någon del av beskattningsåret
  • dödsbo efter den som vid sin död var bosatt i Sverige.

Frågan om den skattskyldige är att anse som bosatt i Sverige prövas enligt bestämmelser i kommmunalskattelagen (1928:370).

Rekommendationer:

Villkoret om bosättning någon del av beskattningsåret bör anses vara uppfyllt genom bosättning endast en dag. Den som etablerar bosättning nyårsafton uppfyller nämligen villkoret, likaså den vars bosättning upphör den 2 januari.

4 Begreppet "spärrbelopp" (3 §)

Spärrbeloppet skall bestämmas till 60 % av summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomsten av kapital. För personer som skall sambeskattas för förmögenhetsskatt enligt 21 § SFL beräknas spärrbeloppet på deras sammanlagda inkomster om beskattningsbar förmögenhet uppkommer vid sambeskattningen.

Rekommendationer:

Spärrbeloppet bör bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort.

5 Jämförelse mellan spärrbelopp och skattebelopp (4 §)

Spärrbeloppet (se punkt 4 ovan) jämförs med skattebeloppet, som har beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen. Med "skattebeloppet" avses summan av

  • statlig förmögenhetsskatt
  • statlig inkomstskatt på kapitalinkomst
  • statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst
  • kommunal inkomstskatt.

För personer som skall sambeskattas för förmögenhetsskatt enligt 21 § SFL beräknas skattebeloppet som summan av deras sammanlagda skatter om beskattningsbar förmögenhet uppkommer vid sambeskattningen.

Rekommendationer:

Skattskyldig som samma år har taxerats för två beskattningsår påförs två beskattningsbara förvärvsinkomster till statlig inkomstskatt men endast en slutlig skatt. Skattebelopppet, som ingår i den slutliga skatten, bör då jämföras med ett spärrbelopp som också beräknas sammanlagt för de två beskattningsåren.

Skattskyldig kan vara berättigad till nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt genom avräkning av utländsk skatt enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt eller enligt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. Vidare kan nedsättning av statlig förmögenhetsskatt ske enligt bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal.

Om skattskyldig är berättigad till nedsättning som nyss nämnts skall jämförelsen göras innan nedsättning görs. Detsamma gäller vid skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, (t.o.m 1998 års taxering enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen [1953:272], UBL).

6 Nedsättningsbelopp och turordning för nedsättning av skatterna (5 §)

Som framgår av punkt 2 kan endast statlig förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt på kapitalinkomster och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster sättas ned genom begränsningsregeln. Om skattebeloppet (se punkt 5) är högre än spärrbeloppet (se punkt 4) nedsätts i första hand förmögenhetsskatten med skillnadsbeloppet (nedsättningsbeloppet). Förmögenhetsskatten får genom nedsättningen inte bli lägre än skatten på 50 % av den beskattningsbara förmögenheten (50 %-spärren). Den statliga inkomstskatten sätts ned med resterande del av nedsättningsbeloppet.

Nedsättningen av den statliga inkomstskatten får avse både skatt på kapitalinkomster och förvärvsinkomster. De sätts ned i nu nämnd ordning.

Begränsningsregeln är tillämplig även om förmögenhet saknas.

Exempel

Inkomst av kapital antas vara 100 kr.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten till statlig inkomstskatt och till kommunal inkomstskatt antas vara 100 kr. Den kommunala skattesatsen antas vidare vara 32 %.

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst 30 kr
Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst 200 kr
Kommunal inkomstskatt 32 kr

Skattebelopp

262 kr

Spärrbeloppet är (60 % av 200 =) 120 kr. Nedsättning görs med (262 - 120 =) 142 kr (=statliga inkomstskatten på kapital, 30 kr, och på förvärvsinkomst, 112 kr).

Efter det att nedsättning har gjorts enligt begränsningsregeln sätts skatt ned enligt punkt 5 sista stycket (genom avräkning av utländsk skatt och skattereduktion).

7 Nedsättning vid sambeskattning av förmögenhet (5 §)

För personer som skall sambeskattas enligt 21 § SFL fördelas nedsättningsbeloppet i förhållande till storleken av deras skattepliktiga förmögenheter.

Rekommendationer:

Belopp som uppstår vid fördelningen bör för varje person bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort.

50 %-spärren, som gäller vid nedsättning av förmögenhetsskatten (se punkt 6 första stycket), beräknas på den gemensamt bestämda beskattningsbara förmögenheten.

Rekommendationer:

Det belopp som nedsättning av förmögenhetsskatten högst får ske med bör fördelas på dessa personer efter förhållandet mellan deras skattepliktiga förmögenheter. Beloppet bör för varje person bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort.

Exempel på beräkning av nedsättningsbelopp och fördelningen av detta vid sambeskattning finns i bilaga 1 Pdf, 12.7 kB, öppnas i nytt fönster. och bilaga 2 Pdf, 12.6 kB, öppnas i nytt fönster..

(Bilagorna är i PDF-format)

Skulle den situationen uppkomma att en av de sambeskattade personerna inte kan utnyttja sin del av nedsättningsbeloppet får vad som återstår inte avräknas från någon av de andra personernas skatt. Se exempel i bilaga 2 Pdf, 12.6 kB, öppnas i nytt fönster..

8 Beslut (6 §)

För beslut och överklagande av beslut enligt lagen om begränsning av skatt tillämpas bestämmelserna i UBL när det gäller skatt enligt 1998 års taxering och bestämmelserna i SBL när det gäller skatt enligt 1999 och senare års taxeringar.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas i fråga om skatt avseende 1998 och senare års taxeringar.

 

¹Beträffande 1997 års taxering, se RSV S 1995:13 och RSV S 1996:25.