Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förlagsbevis i Spendrup Invest AB år 2001¹
RSV 2001:30
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förlagsbevis i Spendrup Invest AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anses med avyttring av tillgångar försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:

Avyttringspris för en aktie i Spendrups Bryggeri AB
Har accept skett under perioden den 5 juni - 27 juni 2001, bör avyttringspriset för en aktie i Spendrups Bryggeri AB beräknas till 44,38 kr. Har accept skett under perioden den 29 juni - 10 augusti 2001, bör - om inte annat kan visas - avyttringspriset beräknas till 44,45 kr.

Anskaffningsutgift för ett förlagsbevis om nominellt 7 kr i Spendrup Invest AB
Har accept skett under perioden den 5 juni - 27 juni 2001, bör anskaffningsutgiften för ett förlagsbevis i Spendrup Invest AB beräknas till 2,38 kr. Har accept skett under perioden den 29 juni - 10 augusti 2001, bör - om inte annat kan visas - anskaffningsutgiften beräknas till 2,45 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

 
¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:21.