Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Spendrups Bryggeri AB mot kontanter och förlagsbevis i Spendrup Invest AB
RSV M 2001:21

Erbjudandet
Spendrup Invest AB (Spendrup Invest) har uppgett följande.    

Styrelsen för Spendrup Invest AB (Spendrup Invest) beslutade den 30 april 2001 att offentligt erbjuda aktieägarna och innehavarna av köpoptioner i Spendrups Bryggeri AB (Spendrups Bryggeri) att överlåta sina aktier respektive köpoptioner till Spendrup Invest.    

För varje aktie i Spendrups Bryggeri erhölls kontant betalning om 42 kr samt ett förlagsbevis om nominellt 7 kr med nollkupongkonstruktion och med en löptid om 7½ år. Förlagsbevisen utgör andelar i Spendrups Invests förlagslån.    

För varje köpoption erhölls 11 kr kontant.    

Courtage skulle inte utgå.    

De aktieägare i Spendrups Bryggeri som den 18 maj 2001 hade ett innehav om 499 eller färre aktier av serie B erbjöds möjlighet att sälja erhållna förlagsbevis genom E. Öhman J:or Fondkommission AB:s försorg till rådande marknadspris.    

Anmälan om accept skulle ske under tiden 5 juni - 27 juni 2001 (den ordinarie anmälningsperioden).

Villkor
Erbjudandet var i huvudsak villkorat enligt följande.
- Erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Spendrup Invest blev ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Spendrups Bryggeri. Spendrup Invest förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.
- Förvärvet fick inte förhindras eller försvåras av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller annan omständighet utanför Spendrup Invests kontroll.
- Återkallelse av gjorda accepter skulle kunna ske fram till tidpunkten för Spendrup Invests offentliggörande av beslut att fullfölja erbjudandet, dock senast klockan 16:00 den sista dagen under den ordinarie anmälningsperioden.    

Spendrup Invest fullföljde dock inte erbjudandet förrän den 29 juni 2001 genom att då offentligt tillkännage att samtliga villkor hade uppfyllts och att bolaget beslutat fullfölja erbjudandet. Samtidigt förlängdes anmälningstiden från och med den 29 juni till och med den 10 augusti 2001.

Skatteregler
Avyttring av aktier utlöser kapitalvinstbeskattning. Består ersättningen förutom av kontanter även av andra tillgångar anses aktierna sålda för ett pris som motsvarar summan av den kontanta ersättningen och värdet av de erhållna tillgångarna.

Beräkningen
Försäljningspriset för aktier i Spendrups Bryggeri bör beräknas med utgångspunkt i den kontanta ersättningen samt värdet på förlagsbeviset vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal.

Acceptperiod 1 (5 juni - 27 juni 2001).
Försäljningstidpunkten bör, med hänsyn till de i erbjudandet uppställda villkoren, anses vara den 29 juni 2001. Då det inte förelåg några kursnoteringar för förlagsbevisen vid denna tidpunkt bör i stället de därefter först noterade betalkurserna ligga till grund för beräkningen.    

Värdet av ett förlagsbevis om nominellt 7 kr kan under sådana omständigheter uppskattas till 2,38 kr (34 procent av 7 kr). Försäljningspriset för en aktie i Spendrups Bryggeri bör därför beräknas till 44,38 kr (42 + 2,38).    

Varje förlagsbevis om nominellt 7 kr i Spendrup Invest som erhållits som likvid får anses köpt för 2,38 kr.

Acceptperiod 2 (29 juni - 10 augusti 2001).
För de aktieägare som accepterat erbjudandet under den förlängda tidsperioden, bör aktierna anses avyttrade vid accepttidpunkten. Avyttringspriset för varje aktie i Spendrups Bryggeri bör under sådana förhållanden beräknas på nyss nämnda sätt men med utgångspunkt i noterad betalkurs för ett förlagsbevis om nominellt 7 kr i Spendrups Invest på acceptdagen. Kan tidpunkten för avyttringen inte visas, bör avyttringspriset beräknas med utgångspunkt i medianvärdet av de noterade betalkurser som förelåg för förlagsbeviset under den tid då erbjudandet kunde accepteras.    

Värdet av ett förlagsbevis om nominellt 7 kr kan under sådanda omständigheter uppskattas till 2,45 kr (35 procent av 7 kr).    

Försäljningspriset för en aktie i Spendrups Bryggeri bör därför beräknas till 44,45 kr (42 + 2,45).   

Varje förlagsbevis om nominellt 7 kr i Spendrup Invest som erhållits som likvid får anses köpt för 2,45 kr.¹

¹Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:30, utfärdat rekommendationer om beloppen ovan för försäljningspris och anskaffningsutgift på grund av bytet. Där finns även hänvisningar till tillämpade lagbestämmelser.