Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgifter för aktier med anledning av HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB år 2001¹
RSV 2001:21
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgifter vid HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB år 2001.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   Enligt 48 kap. 8 § första och andra styckena IL gäller att för andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget, skall den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:

Av anskaffningsutgifterna för aktier i HQ.SE Aktiespar AB bör 51 procent hänföras till dessa aktier och 49 procent hänföras till aktier i HQ.SE Fonder AB.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:13.