Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgiften för aktier med anledning av HQ.SE Aktiespar AB:s utdelning av aktier i HQ.SE Fonder AB
RSV M 2001:13

HQ.SE Aktiespar AB (Aktiespar) har uppgett följande.

Erbjudandet

Bolagsstämman i Aktiespar beslutade den 4 april 2001 att dela ut samtliga aktier i HQ.SE Fonder AB (Fonder) till aktieägarna.    

För varje aktie i Aktiespar erhölls en aktie i Fonder. Samtidig kontant utdelning gjordes inte.    

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Fonder var den 10 maj 2001.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Riksskatteverket har i skrivelse, den 7 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Vid sådant förhållande skall utdelningen av aktier i Fonder inte beskattas. I stället skall som anskaffningsutgift för de utdelade aktierna i Fonder anses så stor del av den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktierna i Aktiespar som svarar mot förändringen av marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen. Återstoden skall hänföras till aktierna i Aktiespar.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Aktiespar med rätt till utdelning av aktier i Fonder var måndagen den 7 maj 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Aktiespar var denna dag 29,20 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var tisdagen den 8 maj 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 15,00 kr.    

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Aktiespar bör 51 procent (15,00 : 29,20) hänföras till aktierna i Aktiespar och 49 procent ((29:20 - 15,00) : 29,20) till aktierna i Fonder.1

Exempel:
Anskaffningsutgiften för aktierna i Aktiespar antas vara 1 000 kr. Av detta belopp skall 51 procent eller 510 kr hänföras till aktierna i Aktiespar och 49 procent eller 490 kr hänföras till aktierna i Fonder.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd RSV 2001:21.