Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgifter för aktier med anledning av PA Resources AB:s utdelning av aktier i International Gold Exploration IGE AB år 2001¹
RSV 2001:20
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgifter vid PA Resources AB:s utdelning av aktier i International Gold Exploration IGE AB år 2001.
   Av 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital.

Allmänna råd:

För varje aktie i PA Resources AB får utdelning anses ha erhållits med 1,03 kr. Varje aktie i International Gold Exploration IGE AB bör anses anskaffad för 0,26 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:12.