Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av PA Resources AB:s utdelning av aktier i International Gold Exploration IGE AB
RSV M 2001:12

PA Resources AB (PA Resources) har uppgett följande.

Erbjudandet

Bolagsstämman i PA Resources beslutade den 9 maj 2001 att till aktieägarna dela ut aktier i International Gold Exploration IGE AB (International Gold).    

För varje aktie i PA Resources fick aktieägaren fyra aktier i International Gold.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i International Gold var den 14 maj 2001 och i princip fick aktieägarna möjlighet att disponera aktierna från denna dag.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den.    

Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt.

Beräkning
Aktieägarna fick tillgång till aktierna i International Gold den 14 maj 2001.

Aktiernas lägsta betalkurs vid Oslo börs var denna dag 0,23 NOK, och växelkursen för 100 NOK var 111.90.    För varje aktie i PA Resources bör utdelning anses ha erhållits med 1,03 kr (4 x 0,23 x 1,1190).    

Varje aktie i International Gold bör anses anskaffad för 0,26 kr (0,23 x 1,1190).1

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om utdelningsvärde och anskaffningsutgifter i allmänna råd, RSV 2001:20.