Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsvärde på aktier med anledning av Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB år 2000¹
RSV 2001:12
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsvärde vid Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB år 2000.

Enligt 3 § 7 a mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), skall utdelning i form av aktier från svenskt aktiebolag undantas från skatteplikt om vissa villkor är uppfyllda.

Av 27 § 2 mom. första stycket SIL framgår att i sådant fall skall som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande bolaget som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen. Det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande bolaget skall minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Pronyx AB bör 78 procent hänföras till dessa aktier och 22 procent hänföras till aktier i Powerit PS AB.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:10.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.